Općenito

 

Tvrtka Eurolam jedan je od najjačih hrvatskih zastupnika eminentnih europskih i svjetskih brandova s područja izrade namještaja i opremanja doma, te unutarnje stolarije (vrata, dovratnici, opšavne i laminatne letvice).

"Hranipex", "Jowat", "Riepe", "GTV", "Kastamonu", "Unionplast", "Tensorgrip", "Interceramic", "Kunex", "Radex", "Classen" itd.

Opći uvjeti poslovanja Eurolam d.o.o. - segment sobnih vrata, kupnja u maloprodajnim poslovnicama


Članak 1.

1.1. Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sadrže odredbe o reguliranju međusobnih prava i obveza trgovačkog društva EUROLAM d.o.o. za trgovinu i usluge, Voćarska ulica 6b, 10437 Bestovje-Rakitje, OIB: 32619029079 (dalje u tekstu: Eurolam) i Kupca prilikom prodaje robe iz asortimana Eurolama: sobnih vrata te prilikom pružanja usluga montaže i ugradnje kupljene robe. Opći uvjeti određuju uvjete poslovanja, način obavljanja poslova, vrste robe i usluga koje Eurolam nudi, te određuju način rješavanja mogućih sporova.
1.2. U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:

Prodavatelj/Eurolam – ovlašteni zastupnik i distributer robe robne marke Kunex, Brama, Classen, Rodors, Woodhouse, prodavatelj kvaka te pružatelj usluge montaže sobnih vrata.
Kupac – svaka fizička ili pravna osoba koja kupuje robu i/ili naručuje usluge koje Prodavatelj prodaje.
Inicijalna ponuda – okvirna ponuda koju Prodavatelj izrađuje na zahtjev Kupca i koja se temelji isključivo na informacijama dobivenim od Kupca.
Ponuda – pisani prijedlog Prodavatelja (uključujući i ponudu u elektroničkom obliku) upućen određenoj fizičkoj ili pravnoj osobi – Kupcu za sklapanje ugovora, koji sadrži sve bitne sastojke ugovora i sastavljen je nakon što Prodavatelj izvrši izmjeru prostora Kupca i nakon što Kupac odabere robu iz asortimana Prodavatelja određenu po modelu, boji i dimenzijama.
Ugovor – pravni posao kojim se Prodavatelj obvezuje Kupcu prodati robu i/ili pružiti usluge montaže sukladno Ponudi, a Kupac se obvezuje za to platiti cijenu određenju Ponudom, koji nastaje u trenutku kada Prodavatelj zaprimi od Kupca izjavu o prihvatu ponude.

Predmet kupoprodaje – roba iz asortimana Prodavatelja: sobna vrata i/ili usluga montaže i ugradnje istih u skladu s Ponudom koju je Kupac prihvatio.
1.3. Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora koji Prodavatelj sklapa s Kupcem

Prihvatom Ponude Kupac potvrđuje da je upoznat sa sadržajem Općih uvjeta i da pristaje na njihovu primjenu.

Ukoliko se odredbe Ugovora sklopljenog s Kupcem razlikuju od odredaba Općih uvjeta, primjenjuju se odredbe Ugovora.

INICIJALNA PONUDA, IZMJERA, KONAČNA PONUDA
Članak 2.
2.1. Djelatnik Prodavatelja sukladno dostavljenim mjerama prostora te željama i uputama Kupca izrađuje Inicijalnu ponudu. Inicijalnom ponudom definira se izgled, raspored i dimenzije sobnih vrata i dovratnika te izbor kvaka namijenjenih za ugradnju. Kupac odabire robu iz asortimana Prodavatelja i/ili usluge koje su mu potrebne na temelju kojeg odabira Prodavatelj izrađuje Inicijalnu ponudu.

2.2. Nakon izrade Inicijalne ponude, Kupac je dužan uplatiti Prodavatelju iznos od 50% koji čini 1. (prvi) obrok Kupoprodajne cijene. Uplatom 1. (prvog) obroka kupoprodajne cijene u iznosu od 50%, smatra se da je Kupac prihvatio Inicijalnu ponudu Prodavatelja.
2.3. Kupac je dužan u svrhu vršenja izmjere omogućiti Prodavatelju pristup prostoru namijenjenom za montažu Predmeta kupoprodaje. Kako bi Prodavatelj bio u mogućnosti izvršiti točnu izmjeru prostora u koji će se Predmeta kupoprodaje montirati, građevinski radovi u istom moraju biti dovršeni. Ukoliko se izmjerom prostora u koji će se montirati Predmet kupoprodaje utvrde nepravilnosti u predmetnom prostoru, kao što su neravni zidovi i podovi, oštećenja i sl., Prodavatelj će o navedenom sastaviti zapisnik, te će isti potpisati Kupac i Prodavatelj.

2.4. Nakon izvršene izmjere prostora u koji će se montirati Predmet kupoprodaje i upute Kupcu o otklanjanju eventualno uočenih nedostataka u navedenom prostoru montaže, utvrđenih u zapisniku iz prethodnog stavka ovog članka, Prodavatelj izrađuje konačnu Ponudu.

NARUDŽBA, PONUDA, SKLAPANJE UGOVORA
Članak 3.

3.1. Prodavatelj dostavlja Kupcu Ponudu sastavljenu prema odabiru Kupca iz čl. 2.1. Općih uvjeta u pisanom obliku na trajnom mediju ili elektroničkim putem. Prodavatelj će u Ponudi navesti rok u kojem je vezan Ponudom. Prodavatelj prestaje biti vezan Ponudom istekom roka naznačenog u Ponudi. Rok važenja Ponude počinje teći od dana naznačenog u Ponudi. Ako Prodavatelj u Ponudi nije naveo rok u kojem je vezan Ponudom, rok važenja Ponude je osam (8) dana od dana naznačenog na Ponudi. Rok važenja Ponude Prodavatelj može produljiti u pisanom obliku ili elektroničkim putem.

3.2. Kupac potpisom Ponude Prodavatelja ili dostavom izjave o prihvatu Ponude u elektroničkom obliku prihvaća Ponudu te se Ugovor smatra sklopljenim. Prihvatom Ponude od strane Kupca dolazi do nastanka pravnog odnosa između Prodavatelja i Kupca sukladno uvjetima iz Ponude. Prihvatom Ponude Kupac potvrđuje da je upoznat sa svakim dijelom Izvedbenog projekta, da je suglasan sa istim te da nije moguća bilo kakva naknadna izmjena odabranih modela vrata, dovratnika, kvaka itd.

KUPOPRODAJNA CIJENA I PLAĆANJE

Članak 4.

4.1. Kupoprodajna cijena navedena u Ponudi vrijedi samo za onu robu i/ili usluge koje su predmet Ponude i samo u roku u kojem je Prodavatelj vezan Ponudom.
4.2. Plaćanje kupoprodajne cijene moguće je izvršiti gotovinom, virmanski, karticom i kreditima banaka. Plaćanje kupoprodajne cijene se obavlja u tri (3) obroka slijedećom dinamikom i u sljedećim rokovima:
1. (prvi) obrok u iznosu od 50% Kupac je dužan podmiriti u roku od 3 dana od dana dostave Inicijalne ponude odnosno sklapanja ugovora.
2. obrok u preostalom iznosu, odnosno u visini od 50% iznosa ukupne kupoprodajne cijene Kupac je dužan podmiriti u roku od 3 dana od dana obavijesti Prodavatelja o zaprimanju Predmeta kupoprodaje na skladište Prodavatelja.
REKLAMACIJE
4.3. Račun za Predmet kupoprodaje Prodavatelj će Kupcu ispostaviti po plaćanju cjelokupne kupoprodajne cijene, dok će potvrdu o plaćanju 1.obroka ispostaviti Kupcu neposredno po plaćanju istih.
4.4. Ako Kupac ne podmiri kupoprodajnu cijenu u cijelosti do roka iz stavka 4.2. ovog članka, Prodavatelj ima pravo odgoditi dostavu predmeta kupoprodaje do uplate kupoprodajne cijene u cijelosti i/ili raskinuti Ugovor bez bilo kakve odgovornosti prema Kupcu. Prodavatelj ima pravo pokrenuti odgovarajući pravni postupak radi isplate kupoprodajne cijene ili njezina dijela, bez obzira je li preneseno vlasništvo nad
predmetom kupoprodaje na Kupca.
4.5. Predmet kupoprodaje ostaje vlasništvo Prodavatelja sve do potpune isplate kupoprodajne cijene.

DOSTAVA, MONTAŽA I UGRADNJA

Članak 5.
5.1. Rok dostave, montaže i ugradnje Predmeta kupoprodaje je okviran te iznosi 6-8 tjedana od dana uplate 1. obroka kupoprodajne cijene. Nakon što Predmet kupoprodaje bude dostavljen na skladište Prodavatelja, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca te će sporazumno u pisanom obliku odrediti točan datum i vrijeme dostave, montaže i ugradnje Predmeta kupoprodaje, s tim da se dostava, montaža i ugradnja Predmeta kupoprodaje mora izvršiti u roku od 15 dana od dana obavijesti Prodavatelja o zaprimanju Predmeta kupoprodaje na skladište Prodavatelja.
5.2. Ako Prodavatelj u ugovoreno vrijeme dostave ne nađe Kupca ili osobu ovlaštenu od strane Kupca za primanje dostave Predmeta kupoprodaje na ugovorenoj adresi dostave, o istome će sastaviti zapisnik s navođenjem razloga neuspjelog pokušaja dostave te vratiti Predmet kupoprodaje u skladište Prodavatelja. U tom slučaju rizik slučajne propasti ili oštećenja Predmeta kupoprodaje prelazi na Kupca od trenutka sastavljanja zapisnika o neuspjelom pokušaju dostave.
5.3. Radi uredne dostave Predmeta kupoprodaje Kupac je dužan osigurati siguran i prohodan prolaz u prostoru namijenjenom za montažu predmeta kupoprodaje te isti prostor učiniti slobodnim od drugih stvari. Ukoliko Kupac u razumnom roku nije u mogućnosti osigurati navedene uvjete, Prodavatelj će sastaviti zapisnik s navođenjem razloga neuspjelog pokušaja dostave te vratiti Predmet kupoprodaje u skladište Prodavatelja. U tom slučaju rizik slučajne propasti ili oštećenja Predmeta kupoprodaje prelazi na Kupca od trenutka sastavljanja zapisnika o neuspjelom pokušaju dostave.
5.4. U slučajevima neuspjelog pokušaja dostave predmeta kupoprodaje iz članka 5.2. i 5.3. ovih Općih uvjeta, Prodavatelj će Kupcu naplatiti trošak skladištenja predmeta kupoprodaje u iznosu od 13,27 € dnevno, uvećano za iznos poreza na dodanu vrijednost.
5.5. Cijena usluge dostave Predmeta kupoprodaje je kako slijedi:
- ukoliko se ugovorena adresa dostave nalazi na udaljenosti manjoj od 25 kilometara od prodajnog centra Prodavatelja u kojem je sklopljen Ugovor, a Ugovorom je predviđena i montaža od strane Prodavatelja, usluga dostave je besplatna,
- ukoliko se ugovorena adresa dostave nalazi na udaljenosti većoj od 25 kilometara od prodajnog centra Prodavatelja u kojem je sklopljen ugovor, a Ugovorom je predviđena i montaža od strane Prodavatelja, Prodavatelj će naplatiti trošak dostave od prodajnog centra Prodavatelja u kojem je sklopljen Ugovor do ugovorene adrese dostave u iznosu od 0,66 € po prijeđenom kilometru u jednom smjeru, uvećano za troškove cestarine, trajekta i sl.
5.6. Primitak Predmeta kupoprodaje Kupac će potvrditi potpisom Otpremnice Prodavatelja. Ukoliko Kupac ima bilo kakvih prigovora na kvalitetu dostave predmeta kupoprodaje dužan je isto navesti na Otpremnici Prodavatelja, u suprotnom se smatra da je dostava predmeta kupoprodaje obavljena uredno te da Kupac nema nikakvih prigovora na kvalitetu dostave.
5.7. Radi uredne i kvalitetne montaže Predmeta kupoprodaje prostor namijenjen za montažu predmeta kupoprodaje mora udovoljavati minimalnim uvjetima što podrazumijeva da su svi građevinski radovi u prostoru završeni, da je prostor opskrbljen svim
potrebnim instalacijama kao što su struja, rasvjeta, voda, da je temperatura zraka viša od 15°C a vlaga manja od 50%.
5.8. Prodavatelj obavlja uslugu montaže i ugradnje Predmeta kupoprodaje prema cijeni iz Ugovora. Uslugu demontaže postojećih vrata, dovratnika, laminata, letvica Prodavatelj ne pruža. Ugradnja kvaka ili drugih okova koji nisu kupljeni kod Prodavatelja dodatno se naplaćuje po cijeni od 8,64 € po komadu, uvećano za porez na dodanu vrijednost.
5.9. Nakon obavljene usluge montaže i ugradnje Predmeta kupoprodaje Prodavatelj i Kupac su dužni pregledati montirani i ugrađeni predmet kupoprodaje, te urednost izvršenih usluga potvrditi potpisom Naloga za montažu.
5.10. Ukoliko je nakon obavljene usluge montaže i ugradnje Predmeta kupoprodaje Kupac odsutan ili nije u mogućnosti pregledati montirani i ugrađeni predmet kupoprodaje, Prodavatelj ima pravo ostaviti potpisani Nalog za montažu u prostoru u kojem je obavljena montaža i ugradnja Predmeta kupoprodaje. U tom slučaju smatra se da je Predmet kupoprodaje predan Kupcu u ispravnom stanju i bez ikakvih oštećenja, te da
Kupac nema nikakvih primjedbi i prigovora u svezi Predmeta kupoprodaje i izvršenih usluga montaže i ugradnje.

Opći uvjeti poslovanja Eurolam d.o.o. - segment materijala za namještaj, kupnja u maloprodajnim poslovnicama

 

PODRUČJE PRIMJENE

Svi dokumenti koje EUROLAM d.o.o., Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), Voćarska 6/b, OIB: 32619029079 (dalje u tekstu: EUROLAM d.o.o.) u svrhu prodaje izdaje svojim kupcima (ponuda, prihvaćanje ponuda, potvrda narudžbe, račun i sl.) temelje se na ovim uvjetima.
Opći uvjeti mogu se isključiti samo pismenim sporazumom između EUROLAM d.o.o. i kupca.

PREDMET PRODAJE

EUROLAM d.o.o. prodaje gotove proizvode - trgovačku robu iz asortimana pločastih materijala, okova, sudopera, slavina, sustava za odlaganje otpada, furnira, ABS traka, ljepila, alata, itd.

PLOČASTI MATERIJALI /IVERALI, MDF, HDF, AKRIL/
• Pločasti materijali prodaju se isključivo na cijele ploče te se na zahtjev kupca vrši 2 transportna reza

UVJETI PRODAJE

U veleprodaji se kupcu odobravaju ugovoreni rabati koji se mijenjaju sukladno rabatnoj politici.
Rabati dodijeljeni određenom kupcu ne mogu se prenositi na drugoga.
Različiti rabati (npr. akcijski rabati) ne mogu se zbrajati, a kupcu se uvijek odobrava za njega povoljniji rabat.
U maloprodaji se kupcu odobravaju popusti ovisno o iznosu kupnje i načinu plaćanja, a informacije o visini pojedinih popusta kupac može pronaći u svakom EUROLAM d.o.o. prodajnom centru. Popusti u maloprodaji se odnose na plaćanje u novčanicama i debitnim karticama.

ISPORUKA ROBE

Kad je roba spremna za isporuku, EUROLAM d.o.o. kupcu šalje obavijest ukoliko raspolaže ispravnim kontakt podacima. Preporuča se da kupac prije dolaska u prodajni centar telefonski provjeri je li roba spremna za isporuku. Kupljenu robu kupac je obvezan preuzeti u roku od 7 dana. Po isteku navedenog roka EUROLAM d.o.o. ima pravo na naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari. Ukoliko kupac nema svoju paletu, a roba se isporučuje na paleti, EUROLAM d.o.o. će naplatiti naknadu za predmetnu paletu.
Izdavanje robe vrši se radnim danom od 8:00 - 17:00 h i subotom od 8:00 - 13:00 h u prodajnom centru Sesvete te radnim danom od 8:00 - 16:00 h i subotom od 8:00 - 13:00 h u prodajnom centru Rakitje. Roba se izdaje isključivo na temelju maloprodajnog ili veleprodajnog računa (iznimno otpremnice). Prilikom isporuke radnici EUROLAMA d.o.o. dovoze robu do prijevoznog sredstva kupca, a kupac je sam odgovoran za utovar (iznimka su ploče velikih dimenzija i palete). Djelomične isporuke po računu ili otpremnici nisu moguće. Prilikom preuzimanja robe kupac trgovac je obavezan istu pregledati te potpisom na računu potvrđuje da je roba preuzeta u ispravnom stanju. EUROLAM d.o.o. ne odgovara za način utovara i daljnji transport preuzete robe te ne odgovara za oštećenja koja prilikom utovara i daljnjeg transporta mogu nastati. Ako EUROLAM d.o.o. isporučuje robu na adresu kupca, kupac trgovac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i usporediti ih sa stanjem na prijevoznici. U slučaju nepodudaranja količine robe ili u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja isporučene pošiljke, kupac trgovac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti EUROLAM d.o.o. Radi sigurnosnih razloga svim nezaposlenim osobama zabranjen je pristup u EUROLAM d.o.o. proizvodni i skladišni prostor.

DOSTAVA ROBE

a) Dostava robe dostavnim vozilom EUROLAM d.o.o.
Za sve informacije o dostavama robe dostavnim vozilom EUROLAM d.o.o., kao i o uvjetima važećeg Cjenika dostava, možete se informirati u svakom Eurolamovom centru. Ukoliko palete na kojima se roba dostavlja nisu plaćene vraćaju se odmah po istovaru. Kupac je obavezan osigurati osobu za istovar u dogovoreno vrijeme dostave i upozoriti na pristupne probleme ukoliko postoje. Na dan isporuke nije moguće mijenjati lokaciju istovara. EUROLAM d.o.o. ne pruža uslugu unosa robe u životni, skladišni, proizvodni ili bilo koji drugi prostor kupca.
b) Dostava robe putem dostavnih službi
EUROLAM d.o.o. nudi dostavu robe na području RH putem dostavnih službi s kojima ima sklopljen ugovor. Dostava je moguća svakim radnim danom, na temelju prethodne najave kupca, te ukoliko je roba dostupna na skladištu.
Paketna dostava naplaćuje se po važećem cjeniku dostavne službe. Za paletnu dostavu cijena ovisi o težini i dimenzijama palete te udaljenosti od našeg prodajnog centra. Preporučujemo da prije dostave zatražite ponudu za dostavu.
c) Prijevoz robe vlastitim vozilom kupca
Kupac može samostalno otpremiti robu sa skladišta EUROLAM d.o.o. EUROLAM d.o.o. ne utovaruje ručno robu u vozila kupaca niti je odgovoran za njen utovar i daljnji tijek transporta i ne odgovara za sva eventualna oštećenja ili manjkove nakon potpisivanja računa ili nekog
drugog otpremnog dokumenta od strane kupca, a koji bi nastali kao posljedica utovara ili transporta.

REKLAMACIJE

Reklamacije se zaprimaju na temelju popunjenog reklamacijskog zapisnika od strane kupca, uz predočenje originalnog računa po kojem je roba preuzeta i povrata reklamirane robe. Prijava reklamacije treba sadržavati ispunjeni obrazac «Reklamacijski zapisnik – kupci» ili «Reklamacijski zapisnik – trgovci» koje kupci mogu zatražiti putem e-maila ili preuzeti na prodajnom mjestu EUROLAM d.o.o.
Kupac je obvezan obavijestiti EUROLAM d.o.o. o postojanju vidljivih nedostataka u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe.
Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti EUROLAM d.o.o.
Ispunjeni obrazac mora se dostaviti u jednu od poslovnih jedinica EUROLAM d.o.o. u gore navedenim rokovima.
Proizvod se mora predati uz original/kopiju računa čime se dokazuje da je roba kupljena u EUROLAM d.o.o.
Dodatno, radi bržeg rješavanja reklamacije, preporuča se slikati proizvod ili oštećenje te poslati sliku na e-mail: [email protected] uz kraće objašnjenje. Ukoliko se proizvod reklamira zbog neispravnosti, to ne osporava pridržavanje plaćanja
valute računa. Proizvod koji se prodaje na popustu i označen je kao oštećen te je kao takav imao posebnu cijenu ne može biti predmet povrata ili reklamacije. Ako je proizvod vraćen u za to određenom roku i u skladu s gore navedenim uvjetima, kupac će biti pisanim putem obaviješten o primitku reklamacije te načinu rješavanja. Na sve podnesene prigovore kupca EUROLAM d.o.o. je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim
odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača. U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja,
održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, EUROLAM d.o.o. ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke koji nisu pokriveni jamstvom i/ili nakon isteka jamstvenog roka, EUROLAM d.o.o. će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim
cjenikom. Ukoliko kupljeni proizvod nema materijalnih nedostataka, ali je kupac nezadovoljan ili se jednostavno predomislio, može se obratiti EUROLAM d.o.o. sa zamolbom da se proizvod zamijeni za drugi ili zamolbom za povratom cijene, no EUROLAM d.o.o. nije dužan istoj
udovoljiti jer ne postoji takva zakonska obveza. U slučaju zamjene robe, a radi razloga koji nije nastao propustom EUROLAM d.o.o., kupac
snosi manipulativne troškove (poštarina, trošak kurira i slično). Ukoliko kupac smatra da proizvod svojstvima ili karakteristikama ne odgovara proizvodu koji je naručio ili kupio, kupac se može obratiti EUROLAM d.o.o. pisanim putem, na e-mail:
[email protected] . EUROLAM d.o.o. će bez odgode odgovoriti na zaprimljeni upit, a kupac ima pravo nakon odgovora EUROLAM d.o.o. i njegove suglasnosti kupljeni proizvod vratiti na adresu EUROLAM d.o.o., poštom o vlastitom trošku.
VIŠA SILA

EUROLAM d.o.o. nije odgovoran za neispunjenje ili kašnjenje u ispunjenju ugovora zbog više sile; požara, elementarnih nepogoda, isključenja s rada, ili bilo kojih drugih sličnih razloga izvan kontrole EUROLAM d.o.o. koji mogu odgoditi ili spriječiti proizvodnju i/ili isporuku prodane robe.

Opći uvjeti internet prodaje Eurolam d.o.o.

 

1. UVODNE ODREDBE

Ovim Općim uvjetima internet prodaje (”WEBSHOP“, u daljnjem tekstu označeni kao Opći uvjeti) određuju se uvjeti korištenja EUROLAM internetske stranice http://www.eurolam.hr/ te uvjeti kupnje proizvoda na daljinu.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opće uvjete internet trgovine (”EUROLAM WEBSHOP“) prije korištenja internet stranice http://www.eurolam.hr/ u svrhu kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Pod pojmom ”internetske stranice” u ovim Općim uvjetima i odredbama podrazumijevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene http://www.eurolam.hr/.

Molimo Vas da provjerite uvjete u odgovarajućem poglavlju prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internet trgovini. Uvjeti vrijede na artikle koji se mogu staviti u košaricu. Sobna vrata nisu predmet kupnje preko webshopa.

1.1. Korištenje internetske stranice

Nakon izvršene registracije na internet stranici http://www.eurolam.hr/ izjavljujete da ste pročitali i razumjeli ove Opće uvjete, da ste s istima upoznati i u cijelosti suglasni te pristajete na korištenje internetskih stranica u skladu sa ovim Općim uvjetima. Društvo EUROLAM d.o.o., kao niti jedan od njegovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih tvrtki, ne jamči da korištenje ovih internetskih stranica neće biti prekinuto ili da neće biti pogrešaka u radu; niti jamči za: (a) posljedice koje mogu nastati korištenjem ovih internetskih stranica, ili (b) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda danih preko ovih internetskih stranica.

Ova Izjava o odgovornosti odnosi se na sve izravne ili neizravne štete, moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim nedostacima, pogreškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa na računalnoj opremi odnosno Vašoj imovini, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom društva EUROLAM d.o.o. odnosno njegovih zaposlenika, agenata i/ili trećih pružatelja usluga.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Izričito potvrđujete da društvo EUROLAM d.o.o. nije odgovorno za bilo kakvo moguće uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti snosite Vi.  

Vi ste isključivo i jedino odgovorni za nabavu, korištenje i održavanje vaše računalne opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na cjelokupni softver i hardver koji posjedujete i koristite, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica EUROLAM d.o.o. internetske trgovine te sve s tim povezane troškove.

Društvo EUROLAM d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja Vaše opreme koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Nositelj svih prava na internet stranici http://www.eurolam.hr/ je trgovačko društvo EUROLAM d.o.o., Rakitje (Grad Sveta Nedelja), Voćarska ulica 6b, OIB: 32619029079 (u daljnjem tekstu označen kao EUROLAM d.o.o.), koji putem navedene stranice pruža usluge prodaje proizvoda putem internet trgovine (u daljnjem tekstu označeno kao ”EUROLAM WEBSHOP”).

1.2. Sigurnost i zaštita podataka

Prilikom registracije na našoj mrežnoj stranici ”EUROLAM WEBSHOP” dužni ste kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, dužni ste nas obavijestiti o tome na jedan od sljedećih načina:

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, EUROLAM d.o.o. ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

Molimo Vas vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o privatnosti objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama.

Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga EUROLAM d.o.o., te članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

EUROLAM d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, EUROLAM d.o.o. neće otkrivati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na internetskim stranicama.

Informacije ili osobni podaci koje nam dostavite obrađuju se u skladu s ovim Općim uvjetima, te politikama zaštite privatnosti i osobnih podataka. Prilikom korištenja ovom internet stranicom suglasni ste s obradom tih informacija i podataka te izjavljujete da su sve navedene informacije i detalji točni i istiniti.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka EUROLAM d.o.o. Podaci i dane informacije biti će pohranjeni u bazi podataka EUROLAM d.o.o., te će se smatrati povjerljivima.

Zaposlenici EUROLAM d.o.o. i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane EUROLAM d.o.o., u svrhu obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da EUROLAM d.o.o., može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Uz ovu Izjavu o privatnosti na odgovarajući način se primjenjuju pravila o zaštiti podataka.

Korištenjem ove internet stranice i obavljanjem narudžbi na njoj suglasni ste:

 • da ćete ovu internet stranicu koristiti isključivo za upite i pravno valjane narudžbe
 • da nećete izvršavati pogrešne ili lažne narudžbe, a ako opravdano smatramo da je izvršena takva vrsta narudžbe, ovlašteni smo je otkazati i obavijestiti nadležne ustanove
 • da ćete nam pružati točne i istinite informacije o svojoj adresi elektroničke pošte (e-mail), poštanskoj adresi i/ili drugim kontaktnim podacima, te da ste suglasni da ove vaše podatke možemo koristiti za potrebe obrade vaše narudžbe u skladu sa ovim Općim uvjetima i pravilima politike privatnosti 

U ”EUROLAM WEBSHOP-u” proizvode mogu kupovati poslovno sposobne fizičke osobe s navršenih 18 godina (punoljetne osobe), a osobe koje nemaju poslovnu sposobnost (maloljetna osoba, potpuno poslovno nesposobna osoba, osobe koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti) prilikom kupnje zastupaju njihovi zakonski zastupnici, koji poduzimaju radnje u njihovo ime i za njih račun.

U slučaju sistemske greške EUROLAM d.o.o. nije dužan provesti neispravnu narudžbu i isporučiti proizvod.

1.3. Zakoni i propisi

Uz ove Opće uvjete na odgovarajući način se primjenjuje odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o elektroničkim komunikacijama, Zakon o trgovini, Direktive EU o pravima potrošača, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te ostalih važećih propisa Republike Hrvatske.

2. OPĆE ODREDBE O UGOVORIMA SKLOPLJENIM IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORIMA SKLOPLJENIM NA DALJINU

Proizvodi dostupni u ”EUROLAM WEBSHOP-u” namijenjeni su za prodaju na daljinu (internet prodaja) svakoj pravnoj i fizičkoj osobi.

Ovim Općim uvjetima EUROLAM d.o.o. na jasan i razumljiv način obavještava kupce (potrošače) o glavnim obilježjima robe koju prodaje, o svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte, maloprodajnoj cijeni robe, troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe, vremenu isporuke robe, načinu rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora, kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora, troškovima vraćanja robe, pitanju odgovornosti za materijalne nedostatke, jamstvima koja su izdana za robu, trajanju ugovora i minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom.

Ovi Opći uvjeti predstavljaju i predugovornu obavijest kada ugovor o kupoprodaji sklapa potrošač, odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluga bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 

2.1. Definicije

1. ”Trgovac” u smislu ovih Općih uvjeta je EUROLAM d.o.o. kao pravna osoba koja sklapa pravni posao odnosno djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke djelatnosti. Trgovac i/ili prodavatelj u smislu ovih Općih uvjeta imaju isto značenje.

Osnovni podaci o prodavatelju EUROLAM d.o.o.

Tvrtka: EUROLAM d.o.o.

Sjedište/adresa: Rakitje (Grad Sveta Nedelja), Voćarska ulica 6b, Hrvatska

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080323627

OIB: 32619029079

Broj telefona: 01 3323 066

Adresa elektroničke pošte: [email protected]

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN:

PBZ IBAN: HR0223400091100216679

ZABA IBAN: HR9123600001101492805 

2. "Kupac" proizvoda je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije naruči barem jedan proizvod ponuđen u ”EUROLAM WEBSHOP-u” na način da popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga društvu EUROLAM d.o.o. Kupac može biti:

 • Privatni korisnik (”B2C – business to consumer”) – fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluju na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njezinoj poslovnoj djelatnosti ili obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja (potrošač)
 • Poslovni korisnik (”B2B – business to business”) pravna osoba i fizička osoba koja je obrtnik ili osoba koja se bavi samostalnom djelatnošću/slobodnim zanimanjima, koja pri kupnji proizvoda putem ovih internet stranica djeluje unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.

3. ”Posjetitelj stranica” je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi internet stranici http://www.eurolam.hr/ te bez registracije slobodno razgledava ponudu proizvoda u ”EUROLAM WEBSHOP-u”.

4. ”Narudžba” – elektronski obrazac društva EUROLAM d.o.o. koji popunjava Kupac, sljedeći  potrebne korake kako bi kupio proizvod/e koji se prodaju u ”EUROLAM WEBSHOP-u” kao što je navedeno u ovim Opći uvjetima.

5. ”Sredstva daljinske komunikacije” jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su adresirani i neadresirani tiskani materijal, univerzalna pisma i dopisnice, tiskane promidžbene poruke s narudžbenicama, katalozi, telefoni s ljudskim posredovanjem i bez njega, radio, videofon, videotekst, telefaks, televizija, internet i elektronička pošta.

6. ”Ugovor na daljinu” je ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluga bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije, u skladu s ovim Općim uvjetima, koje Kupac izričito prihvaća. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio ugovora.

7. ”Isporučitelj naručene robe” je prodajno-skladišni centar prodavatelja EUROLAM d.o.o., na adresi Voćarska ulica 6b, 10437 Rakitje.

8. ”Proizvod” je svaka roba odnosno tjelesna pokretna stvar iz asortimana EUROLAM d.o.o. ponuđen na mrežnoj stranici ”EUROLAM WEBSHOP” (u daljnjem tekstu označen kao proizvod) koji se može staviti u košaricu. Proizvodi na upit se ne mogu staviti u košaricu i nisu predmet internet kupnje već informativan prikaz cijena i specifikacija.

2.2. Obavijest o proizvodima (glavna obilježja proizvoda)

EUROLAM d.o.o. će nastojati osigurati maksimalnu točnost informacija i podataka sadržanih na ovoj internet stranici, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na http://www.eurolam.hr/.

Slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne jamčimo da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Moguće su različitosti stvarnog proizvoda i opisanog na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju. 

Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda te je za pravne osobe iskazana cijena bez PDV-a, za maloprodajnog kupca cijena se iskazuje s PDV-om.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

2.3. Narudžba

Registracija

Za registraciju na našoj internet stranici ”EUROLAM WEBSHOP” morate imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

Narudžba i kupnja

Proizvodi se naručuju elektronskim putem, a proizvode koje je moguće kupiti oglašeni su na našoj internet stranici www.eurolam.hr., a uz svaki proizvod su navedeni podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni, cijeni dostave kao i drugi podaci.

Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Narudžbe se obrađuju radnim danima, od ponedjeljka do petka, od 08.00 do 16.00 sati.

Za naručivanje proizvoda morate ispuniti Profil s osnovnim podacima za naplatu i dostavu željenih proizvoda, a putem elektroničke pošte ćete biti obaviješteni o izvršenoj narudžbi.

Proizvode birate iz kataloga ”EUROLAM WEBSHOP” koji je složen po kategorijama ovisno o grupi proizvoda, po brandu (robne marke partnera EUROLAM d.o.o.), po cijeni i po izboru ”EUROLAM WEBSHOP”. Ponuda se stalno nadopunjava.

Po odabiru proizvoda možete kliknuti na njegove detalje i saznate sve o njemu te ga bolje pogledati, a želite li ga kupiti, samo kliknite na poveznicu „Dodaj u košaricu“ i on će se odmah naći u njoj. U košarici možete birati količine, kao i odustati od kupnje. U svakom trenutku vaša Vam je košarica vidljiva i dostupna te možete nastaviti pregledavati naš katalog. Po završetku kupovine, vratite se na košaricu i odaberite Kupi. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže vam na e-mail adresu.
EUROLAM d.o.o. obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko EUROLAM d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca telefonski ili e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biti će isporučeni.

2.4. Cijena

Cijene proizvoda su maloprodajne. Od dana 01.01.2024. godine sve cijene na stranici su izražene isključivo u valuti euro (EUR) s PDV-om. Istaknute cijene vrijede za sve načine plaćanja.

Sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

EUROLAM d.o.o. je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za ”EUROLAM WEBSHOP”.

EUROLAM d.o.o. je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popuste, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Neovisno od prethodno navedenog, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile u trenutku izvršenja odnosno potvrde narudžbe.

2.5. Plaćanje

Načini plaćanja

Plaćanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti na sljedeći način:

 • PO PONUDI (uplatom u pošti, banci, FINI, virmanom ili internet bankarstvom)
 • POUZEĆEM PRILIKOM PREUZIMANJA (gotovinom prilikom preuzimanja)
 • ONLINE PLAĆANJE (Mastercard, Maestro, Visa)

Navedeni uvjeti odnose se na kupnju na našoj mrežnoj stranici odnosno putem ”EUROLAM WEBSHOP-a” za sve artikle koji se mogu dodati u košaricu. Sobna vrata, pločasti materijali i vangabaritna roba ne mogu se dodati u košaricu i kupiti preko interneta, već se može poslati upit.

Plaćanje po ponudi:

Plaćanje se vrši općom uplatnicom ili preko internet bankarstva. Nakon kreiranja Vaše narudžbe, na Vaš mail stići će svi potrebni podaci za ispunjavanje naloga za prijenos (opće uplatnice). Vaša narudžba rezervira proizvode i količinu. Uobičajeni model plaćanja je 01 (plaćanje po računu), ali neke banke imaju svoje oznake. Možete ostaviti i bez broja modela. U poziv na broj svakako upišite poziv na broj koji ste dobili na mail sa potvrdom Vaše narudžbe. Taj broj služi za brže povezivanje vaše uplate sa narudžbom. Uobičajeno vrijeme za potvrdu transakcija između banaka je maksimalno 48 sati. Proizvodi se isporučuju nakon primitka uplate na žiro-račun EUROLAM d.o.o.

Pouzećem prilikom preuzimanja:

Plaćate li gotovinom, svoju ćete narudžbu platiti gotovinom djelatniku kurirske službe prilikom preuzimanja robe.

Online plaćanje:  

Online plaćanje moguće je korištenjem svih kreditnih kartica jednokratno te na rate s sljedećim karticama:

Mogućnost obročne otplate

KARTICA

   Broj rata po kartici

 

Maestro Visa ZABA /tekući/

   2-6

 

Mastercard Visa ZABA

   2-6

 

Visa V Pay ZABA    2-6  

PREMIUM VISA PBZ

   2-6

 

Visa INSPIRE PBZ

   2-6

 
 
     
     
Minimalni iznos za kupnju na rate preko kartice je 25 €.  
   

Plaćate li kreditnom karticom, vaše podatke štiti Corvus Pay sustav. To znači da niti EUROLAM d.o.o. niti Corvus Pay sustav nemaju uvid u vaš broj kartice već to ima samo kartična kuća, vlasnik kreditne kartice.

Corvus Pay je usluga online autorizacije kreditnih kartica putem interneta uz maksimalnu sigurnost. Sustav Pay Way nudi sigurnu vezu s autorizacijskim centrima kartičnih kuća i autorizaciju četiri najjače kreditne kartice u državi (Diners, Mastercard i Visa). Posebnim sigurnosnim protokolima sustava zaštićeni su svi podaci svih sudionika u procesu kupnje preko interneta.

Corvus Pay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka- Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između Corvus Pay sustava i autorizacijskih centara kartičarskih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

2.6. Dostava i uvjeti isporuke

Dostava je osigurana na području cijele Hrvatske i Slovenije za sve artikle u ponudi osim sobnih vrata, te je uobičajen rok dostave 2 do 5 radnih dana. Sustav webshopa vodi vas kroz potrebne korake vezane za odabir dostave, te načine plaćanja. Također, ukoliko želite pokupiti narudžbu u Prodajnom centru po izboru, naša će Vas podrška prodaje kontaktirati i dogovoriti detalje. 

Cijena paketne dostave unutar Hrvatske i Slovenije obračunava se prema vrijednosti narudžbe:

 •   Za narudžbe do 130,00 € + PDV cijena dostave se naplaćuje
 •   Za narudžbe iznad 130,00 € + PDV  dostava je besplatna za dva paketa ili 63 kg, za svaki slijedeći paket dostava iznosi 5,40 € + PDV

Paket do 31,5 kg, naplaćuje se 5,40 € + PDV, minimalno po adresi te za svaki započeti paket preko 31,5 kg naplaćuje se 5,40 € + PDV.

Područje poštanskog broja 20 i otoci ugovorena cijena +2,65 € + PDV, na iskazanu cijenu prijevoza.
Ako se roba ošteti u transportu kupac mora ispuniti zapisnik koji mu daje vozač DPD, bez zapisnika i vrijednosti robe ne možemo naplatiti štetu.

Dostava se vrši putem DPD dostavne službe te je raspoloživa na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i Slovenije osim na pojedinim otocima.

Cijena dostave za pakete do 270 cm i više unutar Hrvatske i Slovenije obračunava se prema vrijednosti narudžbe:

 •   Za narudžbe do 1300,00 € + PDV cijena dostave se naplaćuje
 •   Za narudžbe iznad 1300,00 € + PDV dostava je besplatna

 
MOGUĆNOST paletne dostave bijelog iverala
 
1 pal = 60,00 € + PDV
2 pal = 115,00 € + PDV
3 pal = 170,00 € + PDV
 

Naručeni proizvodi će biti adekvatno zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

Kupac je dužan prilikom primopredaje naručenih proizvoda u nazočnosti dostavljača (radnika koji dostavlja proizvod) pregledati isporučeni proizvod, te utvrditi sljedeće:

 • da je isporučen naručeni proizvod
 • da je proizvod isporučen u naručenoj količini
 • da je proizvod bez vidljivih nedostataka
 • da je uz proizvod priložena sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti naručenog proizvoda

Ukoliko se pregledom proizvoda na naprijed opisani način utvrdi da isporučeni proizvod ima neki od prethodno navedenih nedostataka i/ili ako su vidljiva vanjska oštećenja, Kupac ima pravo odbiti primitak tog proizvoda. Provjera ispravnosti narudžbe na opisani način ovisi o kupcu, a naknade reklamacije se ne uvažavaju.

Kupac će u znak utvrđene ispravnosti isporučenog proizvoda potpisati maloprodajni račun ili otpremnicu, ovisno o tipu dostave. Potpisom maloprodajnog račun Kupac potvrđuje da je naručeni proizvod uredno isporučen u naručenoj (plaćenoj) količini i bez vidljivih nedostataka (oštećenja), te da je Kupac pregledao sve stavke svakog pojedinog naručenog proizvoda i količinu odnosno da podaci u računu odgovaraju izvršenoj narudžbi i isporuci.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 30 dana od izvršene narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od EUROLAM d.o.o., odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti EUROLAM d.o.o. kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku od dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća prodavatelju EUROLAM d.o.o.

2.7. Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava na jednostrani raskid

Uvjeti i rok za jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana, računajući od dana kada mu je naručeni proizvod koji je predmet ugovora predan u posjed ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije prijevoznik.

Način korištenja prava na jednostrani raskid ugovora

Prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora Kupac je dužan obavijestiti EUROLAM d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora, koji se nalazi u prilogu ovih Općih uvjeta. / link na obrazac /

Učinak jednostranog raskida ugovora

Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid ugovora, niti Kupac niti EUROLAM d.o.o. nisu dužni ispuniti svoje obveze iz ugovora, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, ne postoji obveza sklapanja ugovora.

U slučaju raskid ugovora, svaka strana dužna je vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

Obveze EUROLAM d.o.o. u slučaju jednostranog raskida ugovora

Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid ugovora, EUROLAM d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog iznosa, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je EUROLAM d.o.o. zaprimio obavijest Kupca o raskidu ugovor.

Iznimno, EUROLAM d.o.o. nije u obvezi izvršiti povrat dodanih troškova, odnosno troškova isporuke koji su rezultat izričitog izbora Kupca glede prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio EUROLAM d.o.o.

Povrat novca bit će izvršen na isti način (istim sredstvima plaćanja) na koji je Kupac izvršio uplatu, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja. U slučaju da Kupac izričito pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa (drugim sredstvima plaćanja) ne snosi nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Obveze EUROLAM d.o.o. u slučaju jednostranog raskida ugovora

U slučaju jednostranog raskida ugovora Kupac se obvezuje izvršiti povrat proizvoda na adresu sjedišta: Rakitje (Grad Sveta Nedelja), Voćarska ulica 6b ili na adresu bilo koje od naših poslovnica u Republici Hrvatskoj, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je društvu EUROLAM d.o.o. uputio obavijest o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu povrata proizvoda na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje proizvod ili preda proizvod društvu EUROLAM d.o.o.

Izravne troškove povrata proizvoda snosi Kupac.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. 

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Slučajevi u kojima je pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora isključeno, odnosno pretpostavke pod kojima Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora propisane su Zakonom o zaštiti potrošača.

2.8. Način rješavanje pritužbi i reklamacija

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 01 3368 315
 • na e-mail adresu: [email protected]
 • na adresu: EUROLAM d.o.o., Voćarska ulica 6b, 10437 Rakitje

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda na način određen ovim Općim uvjetima. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Kupac je ovlašten podnijeti pisani prigovor u poslovnim prostorijama EUROLAM d.o.o. na putem pošte, slanjem prigovora na adresu Voćarska ulica 6b, 10437 Rakitje, u svakoj poslovnici EUROLAM d.o.o. te putem elektroničke pošte: [email protected].

EUROLAM d.o.o. će bez odgode potvrditi primitak prigovora na isti način na koji je prigovor iz prethodno stavka ovog članka podnesen od strane Kupca.

EUROLAM d.o.o. će odgovoriti na prigovor Kupca u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora iz stavka 3. ovog članka te će čuvati pisani prigovor Kupca na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

EUROLAM d.o.o. vrši prikup reklamirano oštećenog, neispravnog ili pogrešno isporučenog proizvoda o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi EUROLAM d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji), odnosno u slučaju da se pojavi materijalni nedostatak na proizvodu, proizvod će se, kada je to nužno, dati na vještačenje za to ovlaštenoj ustanovi ili ovlaštenom sudskom vještaku.

2.9. Odgovornost za materijalne nedostatke

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu, na odnose Kupca i EUROLAM d.o.o., uz ove Opće uvjete na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

2.10. Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklopi za kupoprodaju proizvoda realiziran je isporukom proizvoda od strane EUROLAM d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut.

Ovi Opći uvjeti i svi dokumenti koji se navode u njima čine sastavni su dio sklopljenog ugovora između kupca i EUROLAM d.o.o.

2.11. Izvansudsko rješavanje sporova

Alternativno rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora, sukladno važećem Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, Kupac ima pravo na dobrovoljnoj razini pokrenuti postupke za rješavanje sporova protiv trgovca EUROLAM d.o.o. pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, koja osiguravaju neovisno, nepristrano, transparentno, učinkovito, brzo i ekonomično rješavanje sporova, u svrhu ostvarivanja zaštite kupca.

Kupac može podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje spora primjerice Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili centrima za mirenje.

Online rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Društvo EUROLAM d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta bit će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

Bilo kakva izmjena ovih Općih uvjeta bit će na snazi samo za nove narudžbe registrirane nakon objavljivanja tih izmjena na ovoj internetskoj stranici.

Ovi Opći uvjeti prilikom sklapanja ugovora na daljinu važeći su od datuma objave na ovoj internetskoj stranici od 01.09.2023. godine